Algemene Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de VZW Geschillencommissie Reizen.

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2. Promotie en aanbod

§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

– wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;

– er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

§2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

§3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:

1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen;

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen.

Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.

2. Ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen (alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats);

b) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

C) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkomen van het contract

(cfr. 1. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)

§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

§3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. Prijs van de reis

(cfr. 2. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)

§1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

§2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

§3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 01 augustus 2004 gelden, daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 01 augustus 2004 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand augustus 2004.

Artikel 7. Betaling van de reissom

§1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon € 125 van de reissom per persoon als voorschot.

§2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

§3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking

§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte brengen.

§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisatie voorgestelde wijziging aanvaardt.

§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen (indien de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen).

2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract ( min. 30 personen) en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale -en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil.

§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger

(cfr. 4. Bijzondere verkoopsvoorwaarden)

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van die verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere vertrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

§2. De reisorganisator is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

§5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling

Vóór de afreis:

§1. Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.

Tijdens de reis:

§2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

§3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. Geschillencommissie Reizen

§1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

§2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij een reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij uitsluitend worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

§3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

§4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.

§5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Albert II laan 16, 1000 Brussel.

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

§3.Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier tegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, tel: 02/206.52.38, fax: 02/206.57.74, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijzondere reisvoorwaarden Bruski – Scape:

1. Tot standkoming van het contract

De inschrijving kan gebeuren via internet, telefonisch, per fax of via email De inschrijving is in orde nadat de er een bevestiging vanuit Scape BVBA – Bruski is verzonden. Er dient dan een voorschot betaald te worden van 30 % van de reissom per ingeschreven persoon.

Telefonische boekingen:

Bij verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reisbrochure/website en de schriftelijke reisbevestiging.

Telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag.

De reservatie wordt definitief als:

  • de klant een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen
  • de klant een exemplaar van het reiscontract heeft ondertekend en teruggestuurd

Scape BVBA heeft het recht om mensen die zich hier niet aan houden uit te schrijven.

Het saldo van de reis moet 1 maand voor afreisdatum op onze rekening zijn gestort met de voorziene mededeling op de inschrijvingspapieren.

Boekingen

2. Wijzigingen door de reiziger

Eventuele fouten en/of onvolledigheden op het reiscontract dienen door de klant binnen de 10 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt één maand vóór de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.

Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant (m.b.t. de reis of verzekering), dan kan dit kosteloos tot 10 dagen na het versturen van het reiscontract.

Wijzigingen na 10 dagen na ontvangst van de reiscontract wordt een administratieve kost gerekend van 10 euro (per dossier). Voor wijzigingen 10 dagen voor vertrek wordt een administratieve kost gerekend van 30 euro (per dossier).

3. Uitzonderlijke omstandigheden

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van diensregelingen, of transportmiddel.

4. Verbreking door de reiziger

Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan de reisbemiddelaar en/of- organisator worden overgemaakt. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. De schadevergoeding wordt forfaitair als volgt bepaald:

  • tot 62 dagen vóór vertrek: € 75 per persoon
  • vanaf 62 dagen (inclusief) tot en met 31 dagen vóór vertrek: het voorschot
  • vanaf 30 dagen (inclusief) tot en met 15 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom
  • vanaf 14 dagen (inclusief) tot en met 8 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
  • vanaf 7 dagen (inclusief) tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom
  • Voor groepen gelden vaak andere annuleringsvoorwaarden afhankelijk van het contract.

5. Verbreking door de reisorganisator

De reisorganisator kan ten minste 15 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers nodig voor de uitvoering van de reis (min. 30 personen) niet werd bereikt. De reiziger wordt hier schriftelijk en telefonisch van op de hoogte gebracht.

6. Formaliteiten

  • De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
  • Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres in België.

7. Dienstregeling

De vermelde dienstregeling zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

8. Aansprakelijkheid(belangrijk voor groepsboekingen)

a. Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). Bij groepen (hoe klein ook) is steeds de ondertekenaar van de groep verantwoordelijk voor de betaling en niet de derde.

b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.

c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade aan derden, skimateriaal of bagage.

d. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verloren bagage.

9. Verzekering Financieel Onvermogen

Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Scape BVBA door Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij n.v., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.